Algemene Voorwaarden van Jonge Sporthelden V.O.F. (d.d. 31 maart 2020)

BEGRIPPEN:

Jonge Sporthelden
De vennootschap onder firma Jonge Sporthelden die het complete beweegprogramma heeft
ontwikkeld, het lesmateriaal verzorgt, de opleiding tot gecertificeerde instructeur heeft ontwikkeld
en faciliteert, hierna genoemd “JSH

Opdrachtgever
• Iedere natuurlijke persoon die zich inschrijft bij JSH voor het op eigen titel deelnemen aan
trainingen en/of workshops.
• Iedere kinderopvangorganisatie of andere professionele organisatie die zich bij JSH inschrijft voor
het deelnemen aan trainingen en/of workshops.
• Iedere natuurlijke persoon of professionele organisatie die het abonnement op het digitale portaal
van JSH afneemt.

Gebruiker
Iedere natuurlijke persoon die namens Opdrachtgever deelneemt aan een training en/of workshop
van JSH.
JSH Methode
De Methode ontwikkelt door JSH waarin onder andere gebruik wordt gemaakt van de JSH
Leskaarten, JSH Doe-Liedjes en JSH Instructievideo’s.

JSH Digitale Lesomgeving
Afgeschermde website waar men toegang tot heeft via een unieke inlogcode.

JSH Team Training – Vliegende start
Training van 100 minuten voor de nieuwe gebruiker.

JSH Team Training – Opfrissen
Training van 75 minuten voor de ervaren gebruiker.

Certificaat JSH Specialist
Bewijs van deskundigheidsbevordering met betrekking tot het aanleren van goed bewegen bij
kinderen van 2,5 tot 6 jaar waarbij de implementatie van de JSH Methode centraal staat, ontvangen
na het actief bijwonen van de Certificaat dag en de competentiegerichte coaching.

JSH-Kit
Tas met sportmaterialen, speciaal samengesteld voor de JSH-lessen.

JSH Leskaarten
Leskaarten in het JSH Digitale Portaal die zijn ontwikkeld door JSH, tenzij anders vermeld.

JSH Instructievideo’s
Instructievideo’s in het JSH Digitale Portaal die zijn ontwikkeld door JSH, tenzij anders vermeld.

JSH Doe-Liedjes
Liedjes in het JSH Digitale Portaal die zijn ontwikkeld en geproduceerd door JSH, tenzij anders
vermeld.

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden,
opdrachten en overeenkomsten tussen JSH en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden
niet schriftelijk is afgeweken.
2. Opdrachtgever heeft deze algemene voorwaarden aanvaard middels het inschrijven voor de JSH
Teamtraining, cursusdag JSH Specialist, andere door JSH geboden training/workshop dan wel door
het bestellen van het abonnement op het digitale portaal JSH en/of de JSH-kit.
3. JSH wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever
nadrukkelijk van de hand.
4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten aan JSH, waarbij derden betrokken
worden.
5. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval
overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
6. Op alle overeenkomsten tussen JSH en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2: Inschrijving voor deelname aan de training, workshop of opleiding
Inschrijving voor een JSH Teamtraining, een JSH Workshop of de opleiding tot JSH Specialist vindt
plaats door middel van het invullen van het online inschrijfformulier of via het ondertekenen van
een offerte. Na bevestiging door JSH is de inschrijving voor de training definitief.

Artikel 3: Bestellen van een abonnement JSH
1. Abonnementen op het JSH Digitale Portaal zijn aan te vragen door middel van het invullen van
het online bestelformulier, via telefonisch contact of via het ondertekenen van een offerte. Na
bevestiging door JSH is de aanvraag definitief.
2. Abonnementsprijzen staan vermeld op www.jongesporthelden.nl Er geldt een tarief voor
kinderopvangorganisaties en voor gastouders.
3. De abonnementsprijzen zijn exclusief 21% btw.
4. De Opdrachtgever heeft tegen betaling van het abonnementsgeld gedurende 1 jaar na de
ingangsdatum de volledige beschikking over de binnen de afgenomen licenties beschikbare content
en mogelijkheden van het JSH Digitale Portaal. Hiertoe worden strikt persoonlijke inlogcodes
verstrekt.
5. De inlogcode is alleen bestemd voor de aan de inlogcode gekoppelde locatie. Deze inlogcode mag
niet gebruikt worden op andere locaties.
6. De ingangsdatum komt overeen met de datum waarop de inlogcodes aan Opdrachtgever worden
verstrekt, of zoveel korter of langer als met
Opdrachtgever overeen is gekomen. De inlogcodes worden binnen 10 dagen na ontvangst van de
betaling aan Opdrachtgever verstrekt.
7. Betaling geschiedt per bank.
8. Het abonnement geldt tot wederopzegging en wordt automatisch voor eenzelfde periode
verlengd. Opzeggen geschiedt per e-mail rekening houdend met een opzegtermijn van 14 dagen.

Artikel 4: Annulering van inschrijving door Opdrachtgevers
1. Deze annuleringsregeling betreft een inschrijving voor:
• een losse training;
• een opdracht voor meerdere trainingen;
• een deel van een afgesproken opdracht voor meerdere trainingen;
• een abonnement op het JSH Digitale Portaal
2. Annuleren is mogelijk met inachtneming van de volgende bepalingen:
a) Een inschrijving voor een training kan tot 28 dagen voor aanvang van de training kosteloos
worden geannuleerd.
b) Bij annulering tussen 28 tot 14 dagen voor aanvang van de training wordt 50% van de
trainingsprijs in rekening gebracht. Mits de factuur van de geannuleerde training volledig is betaald
vóór annulering, kan binnen een jaar na annulering een nieuwe trainingsdatum worden afgesproken.
c) Bij annulering van 13 dagen of korter tot aanvang van de training wordt 100% van de trainingsprijs
in rekening gebracht. Mits de factuur van de geannuleerde training volledig is betaald vóór
annulering, kan binnen een jaar na annulering een nieuwe trainingsdatum worden afgesproken.
d) Inschrijvingen kunnen alleen schriftelijk geannuleerd worden.
e) Eventuele te maken kosten voor het inhalen van de training op een andere datum komen voor
rekening van de Opdrachtgever
3. Indien Opdrachtgever verhinderd is deel te nemen aan de training is vervanging door een andere
deelnemer van Opdrachtgever mogelijk, mits voorafgaand aan de trainingsdag schriftelijk gemeld
aan JSH.
4. In geval van verhindering kan een Gebruiker op verzoek van de Opdrachtgever worden
overgeboekt naar een andere trainingsdag, mits dit schriftelijk tenminste 7 dagen voor aanvang van
de trainingsdag aan JSH kenbaar is gemaakt.
5. Als de Gebruiker op de trainingsdag niet aanwezig is, wordt dit als een annulering gezien en wordt
de gehele trainingsprijs in rekening gebracht zonder dat het recht bestaat een nieuwe
trainingsdatum af te spreken.
6. In geval van tussentijdse beëindiging van de training of in geval van het plotseling niet kunnen
bijwonen van (alle dagdelen van) de training bestaat er geen recht op restitutie van het
trainingsgeld. Opdrachtgever heeft dan de mogelijkheid binnen een jaar kosteloos opnieuw aan
dezelfde training deel te nemen.
7. Indien de inlogcodes voor het JSH Digitale Portaal reeds aan Opdrachtgever zijn verstrekt kan de
bestelling niet meer worden geannuleerd en is volledige betaling van de factuur verschuldigd.
8. Opdrachtgever en JSH kunnen alleen van deze annuleringsregeling afwijken, wanneer beiden
daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord gaan.

Artikel 5: Annulering van trainingen door JSH
1. JSH is te allen tijde gerechtigd de trainingen te annuleren. Opdrachtgevers krijgen hiervan
schriftelijk bericht, waarbij hen een alternatieve trainingsdatum aangeboden wordt. Wanneer
Opdrachtgever hiervan geen gebruik kan of wil maken ontvangt deze binnen 14 dagen na annulering
het bedrag van toepassing retour.

Artikel 6: Training en Certificering
1. De JSH Team Training – Vliegende start is voor iedereen, werkzaam binnen de locatie van de
opdrachtgever, toegankelijk, en is te boeken voor een groep personen op locatie.
2. De JSH Team Training – Opfrissen- is een vervolgworkshop op de JSH Team Training – Vliegende
Start-. Deze training is te boeken voor een groep personen op locatie.
3. Voor het behalen van het Certificaat JSH Specialist is het volgen van een volledige Certificaatdag
vereist. Toelatingseis voor de Certificaatdagen is het gevolgd hebben van de JSH
Team Training.
4. De training tot JSH Specialist vindt plaats op nader te bepalen dagen op een door JSH
aangegeven locatie, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.
5. Van een JSH Specialist wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar taak als sportief inspirator serieus
neemt en naleeft. Hij/zij is echter niet bevoegd om derden op te leiden tot JSH Specialist of
andere JSH trainingen te verzorgen.
6. JSH is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met
deelname aan de training, tenzij JSH opzet of grove schuld verweten kan worden.

Artikel 7: Copyright, Intellectueel Eigendom en Vertrouwelijkheid
1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud van workshops,
trainingen en de volledige inhoud van het JSH Digitale Portaal worden door JSH voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke toestemming van JSH is Opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of
gedeelten daarvan te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.
Hiermee wordt ook bedoeld het verstrekken van persoonlijk aan Opdrachtgever toegekende
inlogcodes aan derden.
3. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de Gebruiker zich tevens houdt aan het bepaalde in het
voorgaande lid.
4. JSH is, behoudens verplichtingen die de wet oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens,
verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn
betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan JSH door
Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

Artikel 8: Facturering en betaling
1. De facturering voor de trainingen en het abonnement op het JSH Digitale Portaal kan indien
JSH of Opdrachtgever dat wenselijk acht in overleg apart plaatsvinden.
2. Betaling geschiedt per bank. De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden
voldaan.
3. Bij het achterwege blijven van tijdige betaling volgt een 1e herinnering en een 2e herinnering.
Daarna staat het JSH vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen zowel de
gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 9: Disclaimer – JSH Spelregels
1. JSH staat een goede manier van bewegen voor. In de trainingen wordt hierop de nadruk gelegd en
de oefenstof is hierop ingericht. JSH wijst Gebruikers in de trainingen op het nemen
van eigen verantwoordelijkheid m.b.t. het toepassen van de methode. Toepassing van de JSH
Methode valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. De JSH Methode dient
als hulpmiddel en inspiratiebron.
2. Jonge Sporthelden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige persoonlijke of materiële
schade.

Artikel 10: Melding, indienen van een klacht
1. Ondanks de inzet van JSH kan het voorkomen dat Opdrachtgever ontevreden is over een
werkwijze of afhandeling. JSH staat open voor kritiek en voor het vinden van een oplossing.
2. Wanneer sprake is van gebreken in de dienstverlening treedt Opdrachtgever binnen één week
nadat Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk of
telefonisch in contact met JSH en probeert JSH bij voorkeur in een persoonlijk gesprek met direct
betrokkenen tot een oplossing te komen.
3. Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan Opdrachtgever dit volgens
de in dit artikel beschreven procedure middels een melding of indien nodig middels een formele
klacht kenbaar maken.
4. JSH heeft de verplichting zich in te spannen een melding binnen een redelijke termijn, doch
uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst, in onderling overleg op te lossen.
5. Indien mogelijk zal JSH de melding direct afhandelen. Indien dit niet direct mogelijk is, zal JSH
contact opnemen met de Opdrachtgever en nadere afspraken maken over de afhandeling.
6. Terugkoppeling kan zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk (e-mail) geschieden.
7. Indien de melding niet naar tevredenheid van de Opdrachtgever is afgehandeld, meldt de
Opdrachtgever dit tijdig, ditmaal als schriftelijke klacht bij JSH. Onder tijdig wordt verstaan binnen
maximaal 2 weken na afhandeling van de ‘melding’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot
gevolg hebben dat de opdrachtgever rechten ter zake verliest.
8. Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste:
• de naam, het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een nauwkeurige omschrijving van de klacht;
• de periode waarin de klacht is ontstaan.
Meldingen en klachten kunnen worden verzonden naar: info@jongesporthelden.nl
9. JSH zal de klacht in behandeling nemen en intern bespreken, waarna de bevindingen schriftelijk
(brief of e-mail) zullen worden teruggekoppeld aan de Opdrachtgever.
10. Binnen 4 weken na ontvangst van de schriftelijke klacht, ontvangt de Opdrachtgever een voorstel
met een oplossing voor de klacht. De Opdrachtgever dient schriftelijk (via brief of e-mail) aan te
geven aan JSH of Opdrachtgever al dan niet akkoord is met het voorstel. Is de Opdrachtgever
akkoord met de inhoud van het voorstel, dan gaat JSH over tot het uitvoeren van het voorstel. Is de
Opdrachtgever niet akkoord, dan doet JSH binnen 4 weken een nieuw voorstel. De Opdrachtgever
dient schriftelijk aan te geven aan JSH of de Opdrachtgever al dan niet akkoord is met het nieuwe
voorstel. Is de Opdrachtgever akkoord met de inhoud van het nieuwe voorstel, dan gaat JSH over tot
het uitvoeren van dat voorstel.
11. Ingediende klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld door JSH en slechts met direct
betrokkenen besproken.
12. Ingediende klachten worden door JSH geregistreerd en voor een periode van zeven jaren
bewaard.
Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld d.d. 31-03-2020.
© JSH